VI EN

Quản lý chất lượng

Quản lý công trình thường tham gia vào giai đoạn sau của việc triển khai dự án. Quản lý công trình có trách nhiệm đối với việc quản lý hợp đồng kinh tế “trao tay” và cung cấp các dịch vụ sau:

Trách nhiệm chuẩn bị thi công

Quản lý công trình đề nghị về tính khả thi của dự án, thiết lập tiến độ thi công và lập dự toán, tư vấn về hợp đồng kinh tế và hồ sơ thầu.

Trách nhiệm

Quản lý công trình tham gia chủ động các lĩnh vực sau:

 • Tham gia vào việc chọn các bên thi công và tham gia các hợp đồng kinh tế với tư cách đại diện của chủ đầu tư.
 • Quản lý các hợp đồng kinh tế.
 • Thành lập một văn phòng tại công trường.
 • Quản lý chất lượng công trình.
 • Phối hợp công việc của các bên thi công.
 • Cung cấp cho chủ đầu tư một tiến độ thi công về vật tư và nghiệm thu hạng mục.
 • Giám sát công việc của bên thi công để đáp ứng một cách thỏa đáng nhằm làm cho công việc tuân thủ đúng các điều khoản của hợp đồng kinh tế.
 • Lưu giữ hồ sơ các cuộc họp.
 • Thông báo cho chủ đầu tư về tiến độ công việc.
 • Đưa ra các đề nghị về kinh phí và điều chỉnh dự án và các vấn đề về kiểm soát chi phí khác.
 • Kiểm tra các bản vẽ thi công và hướng dẫn bảo trì.
 • Hướng dẫn vận hành và đào tạo vận hành hệ thống.
 • Yêu cầu đơn vị thi công cung cấp tài liệu về thiết bị.
 • Giám sát trong thời gian thi công chịu trách nhiệm về các khiếm khuyết công trình.