VI EN

Quản lý dự án M.E.P

Quản lý dự án thực hiện vai trò đại diện cho khách hàng (chủ đầu tư). Quản lý dự án tham gia ngay từ giai đoạn đầu của dự án, thậm chí cả trước giai đoạn thiết kế và cung cấp các dịch vụ sau:

Tư vấn như sau:

 • Thiết bị cơ & điện.
 • Tính hiện đại công trình.
 • Giám sát tiến độ công trình.
 • Giải pháp tòa nhà về tiết kiệm năng lượng.
 • Lập chi tiết dự toán.
 • Lập hồ sơ mời thầu.
 • Tính bền vững và khả năng ứng dụng của thiết kế.

Phối hợp

 • Quản lý dự án sẽ thay mặt cho chủ đầu tư để tiến hành các thủ tục cần thiết để có được sự phê duyệt cần thiết của địa phương và khẳng định rằng mọi thủ tục quy định của các cấp thẩm quyền được tuân thủ đầy đủ.
 • Phối hợp với kiến trúc đề xuất hệ thống kỹ thuật.

Kế hoạch quản lý dự án

 • Kế hoạch quản lý dự án bao gồm: tiến độ về thiết kế và thi công, danh mục thiết bị, ngân sách đầu tư và báo cáo các thủ tục kiểm định chất lượng.

Mời thầu

 • Quản lý dự án chịu trách nhiệm lập hồ sơ và quy trình mời thầu để chủ đầu tư quyết định. Quản lý dự án sau đó cũng tham gia vào hợp đồng với bên thắng thầu với tư cách là đại diện công khai chính thức của chủ đầu tư.

Giám sát bên thi công

 • Trong giai đoạn thi công, quản lý dư jans giám sát công việc của bên thi công và rà soát và nắm giữ các hồ sơ để thanh toán, các giấy chứng nhận, xác nhận các thay đổi, điều chỉnh dự toán và việc gia hạn thời gian do bên thi công đệ trình.

Tổ chức cuộc họp

 • Quản lý dự án hợp thường kỳ với chủ đầu tư và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư về chi phí của dự án, các thay đổi và tiến độ thiết kế cơ & điện.